GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stali jste se klientem společnosti AR car – CZ s.r.o. a sdělujete nám svoje osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.
Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (EU)2016/679.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat:
telefon: 725 950 626
e-mail: asistent@arcar.cz
Společnost AR car – CZ s.r.o.se sídlem Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 272 04 421 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze č. C 104252 realizuje prodej zboží a služeb. Nákup zboží a služeb vyžaduje zpracování osobních údajů na základě právního titulu. Společnost AR car – CZ s.r.o. respektuje vaše právo na ochranu soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá . Používáme všechna nutná opatření, abychom zabezpečili informace, které nám poskytujete. Vždy usilujeme o to, aby veškerá naše jednání byla v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, a se zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění.

Správce

AR car – CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje, které mu sdělí kupující při koupi zboží nebo služeb za účelem zpracování objednávky, plnění smlouvy, případně předání informace o stavu objednávky.
Sbírání, kontrolu a evidenci vašich osobních údajů provádí zaměstnanci společnosti AR car – CZ s.r.o. na základě smlouvy o mlčenlivosti a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese jednatel společnosti Jakub Bradáč.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu.

Prohlašujeme

Údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci, k potvrzení vašeho zákonného věku na nákup a k potvrzení vaší adresy u externích partnerů.
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají výhradně za účelem poskytování našich služeb a za účelem oprávněného zájmu dle platných zákonem stanovených norem. Veškerá data předávaná zpracovatelům či jiným třetím stranám jsou chráněna smlouvami o zpracování osobních údajů a smlouvami o mlčenlivosti. Jednotlivé kategorie třetích stran najdete u konkrétních procesů níže.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů

– kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
– identifikační údaje, jako je číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
– platební údaje a historie plateb
– údaje k objednávkám
– údaje k realizovaným prodejům

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu, ke kterému dochází potvrzením objednávky, podpisem kupní smlouvy nebo udělením písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a právní základ zpracování vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřeby společnosti, chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám. Vyjímku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. celní deklarace, dopravu, opravy vozidel atd.) a orgány státní moci. Těmto společnostem poskytujeme osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové naplnění nákupního/prodejního procesu.
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb a v souvislosti s nákupem a prodejem zboží nebo služeb.
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení objednávky a naplnění smlouvy.
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy o koupi zboží nebo služeb.
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kterou ukládá zákonč.235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, par. 35, odst. 2 , ve znění pozdějších předpisů.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně.

Právo na přenositelnost:

Vždy, když zpracováváme vaše osobní údaje automatickou cestou na základě vašeho souhlasu nebo dohody, máte právo získat kopii vašich údajů, které se předávají jiné straně.

Právo na opravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz:

Máte právo na smazání jakýchkoli poskytnutých osobních údajů kdykoli s výjimkou těchto situací:
– máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla vyřízena nebo byla vyřízena částečně
– jestliže jste provedli nákup zboží nebo služeb, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví
Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů .
Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.
Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
– na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
– prostřednictvím e-mailu „NEZASÍLAT“ na email bradac@arcar.cz

Právo na omezení:

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:
– vznesete-li námitku proti zpracování, omezíme veškeré zpracování údajů, než dojde k ověření takových údajů
– máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, omezíme veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
– jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu:

Máte-li za to, že společnost AR car – CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a cookies Zaznamenáváme dobu setrvání na jednotlivých stránkách a ze které stránky přicházíte. Pro měření návštěvnosti a pro přizpůsobení zobrazení webových stránek používáme cookies. IP adresu a cookies používáme v souladu s GDPR jako náš oprávněný zájem pro zlepšení služeb. Cookies je možné vždy ve vašem prohlížeči vypnout a procházet webovými stránkami společnosti AR car – CZ s.r.o..

Odhlášení ze zasílání newslettrů a obchodních sdělení

E-maily s nabídkou a poptávkou či jiná obchodní sdělení vám zasíláme jako našemu zákazníkovi na základě našeho oprávněného zájmu.V případě, že ještě nejste naším zákazníkem, zasíláme e-maily pouze po obdržení vašeho souhlasu. V obou případech můžete váš souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání provedete osobně nebo prostřednictvím e-mailu „NEZASÍLAT“ na e-mail bradac@arcar.cz

Přidejte se na náš seznam e-mailové rozesílky

Zadejte Vaší e-mailovou adresu a již Vám nikdy neuniknou speciální nabídky a akce od naší společnosti.