VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti AR car – CZ s.r.o., IČO: 27204421, sídlem Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí ze dne 30. 10. 2015

I. Všeobecná ustanovení:

 1. Automobilem se v dalším textu rozumí nákladní vozidlo blíže specifikované v kupní smlouvě a v předávacím protokolu, který je její přílohou. Společnost AR car – CZ s.r.o. je v dalším textu označena pouze jako „prodávající“.
 2. Tyto všeobecné dodací podmínky, na něj je v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a které jsou v důsledku součástí smluvního textu kupní smlouvy, platí v plném rozsahu, pokud si smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky dodávky automobilu odlišně.
 3. Jakékoli změny, nebo odchylky od těchto všeobecných dodacích podmínek musí být výslovně uvedeny v kupní smlouvě.
 4. V případě rozporu mezi textem kupní smlouvy a těmito všeobecnými dodacími podmínkami má přednost text uvedený v kupní smlouvě.

II. Termín dodání automobilu, přechod vlastnického práva:

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu automobil až po zaplacení kupní ceny v plné výši, v termínu dohodnutém v kupní smlouvě.
 2. Strany si sjednávají výhradu vlastnického práva k automobilu spočívající v tom, že vlastnictví k automobilu přejde na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny (k tomu blíže čl. IV. odst. 5), bez ohledu na okamžik faktického předání automobilu.

III. Dodací podmínky:

 1. Prodávající je povinný dodat automobil podle specifikace uvedené v kupní smlouvě a předávacím protokolu.
 2. Technický stav automobilu a stanovení všeobecné hodnoty automobilu jsou uvedeny v předávacím protokolu, popřípadě ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem. Způsobilost k jeho provozu je potvrzena platným osvědčením STK a dalšími doklady uvedenými v předávacím protokolu, odevzdanými společně s automobilem.
 3. Místem předání automobilu kupujícímu je sídlo spol. AR car – CZ s. r. o., Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí.
 4. Nebezpečí škody na automobilu přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, tedy fyzickým odevzdáním automobilu, klíčů od něj a registračních dokumentů kupujícímu.
 5. Převzetí vozidla potvrdí kupující prodávajícímu svým podpisem v předávacím protokolu.

IV. Kupní cena a platební podmínky:

 1. Kupující může uhradit prodávajícímu kupní cenu automobilu přímo v hotovosti, bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo prostřednictvím leasingové společnosti.
 2. V případě nabytí automobilu prostřednictvím leasingové společnosti lze použít kupní smlouvu předloženou leasingovou společností, přičemž ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek se použijí přiměřeně.
 3. Zálohu či kauci zaplacenou zájemcem o automobil může prodávající započíst na kupní cenu dle kupní smlouvy.
 4. V případě, že kupující zabezpečuje úhradu kupní cenu prostřednictvím leasingové společnosti, zaplacená záloha či kauce se započte na úhradu leasingové splátky tzv. trojzápočtem (dohodou) mezi prodávajícím, kupujícím a leasingovou společností.
 5. Kupní cena se považuje za uhrazenou převzetím hotovosti ve výši celé částky kupní ceny od kupujícího, nebo připsáním takové částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající není povinný vydat automobil, dokud nebude uhrazena kupní cena v plné výši.

V. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace:

 1. Vzhledem na skutečnost, že se jedná o prodej ojetého automobilu s platnou STK, které si kupující osobně vyzkoušel a prohlédl, prodávající neposkytuje na automobil záruku ve smyslu ust. § 2113 a násl. NOZ.
 2. Poskytuje-li prodávající na prodaný automobil záruku, činí tak v samostatném prohlášení vedle kupní smlouvy ve formě záručních podmínek prodávajícího, nebo záručním listem.
 3. Není-li poskytnuta záruka za vlastnosti automobilu, prodávající odpovídá za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpeční škody na něm na kupujícího, byť se vada projeví později, nejpozději však do dvou let od přechodu nebezpeční škody na automobilu.
 4. Kupující je povinný automobil před jeho převzetím od prodávajícího řádně prohlédnout dle ust. § 2104 NOZ; prodávající mu garantuje možnost provedení relevantní zkušební jízdy. Vzhledem k tomu nemá kupující práva z vadného plnění, jedná – li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již v době uzavření kupní smlouvy.
 5. Vadu automobilu, za niž přísluší práva z vadného plnění, je nutné písemně oznámit (notifikovat) prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se projeví, spolu s popisem, v čem se vada projevuje, přičemž kupující musí prokázat, že vadu měl automobil již v době předání; jinak mu práva z odpovědnosti za vady nepřísluší.
 6. Za splnění podmínek popsaných v tomto článku náleží kupujícímu práva plynoucí z odpovědnosti za vady, která plynou s ust. § 2106 a násl. NOZ, konkrétně zejm. na bezplatné odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z kupní ceny, či na odstoupení od kupní smlouvy, a to dle povahy a závažnosti vady.
 7. Způsob a termín odstranění vady vozidla určuje prodávající tak, aby reklamace byla vyřízena co nejdříve.
 8. Jelikož se jedná o prodej použitého vozidla, prodávající negarantuje počet najetých kilometrů a upozorňuje kupujícího, že stav počítadla km nemusí souhlasit se skutečným počtem najetých km.

VI. Osobní údaje

 1. Prodávající podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje kupujícího.
 2. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování a likvidaci.
 3. Kupující uděluje uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho osoby, konkrétně jména, příjmení, data narození (příp. IČO), adresy trvalého pobytu, adresy bydliště (příp. sídla), čísla občanského průkazu (příp. cestovního pasu), e – mailové adresy, příp. i čísla bankovního účtu, to vše v míře nutné pro naplnění účelu popsaného v odst. 3 níže, a to na dobu neurčitou, nejméně po dobu existence práv a závazků z kupní smlouvy.
 4. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím je evidence a kontrola v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího jako správce osobních údajů, včetně zajištění řádné identifikace smluvních stran pro případ budoucího sporu, a dále k zajištění marketingových aktivit prodávajícího ve smyslu čl. VII. odst. 1.
 5. Prodávající je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému; zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě.
 7. Kupující byl poučen o tom, že osobní údaje poskytuje dobrovolně. Souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. Požádá – li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen tuto informaci bezodkladně podat, pouze za úhradu nákladů s tím spojených.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a/nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li žádosti, má dotčený kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo.

VII. Závěrečná ustanovení:

 1. Kupující podpisem těchto VDP dává prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních nabídek, informací a jiných sdělení na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl při podpisu těchto VDP.
 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory z právních vztahů mezi nimi již vzniklých či vzniklých v budoucnu nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto právních vztahů a spory z jejich zajištění, včetně sporů z této Smlouvy nebo jejích dodatků či změn, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) a to jediným rozhodcem, kterým strany jmenují JUDr. Josefa Srbu, MBA, rozhodce a advokáta, č. ev. ČAK 09389, se sídlem Radlická 1031/42, Praha 5, PSČ 150 00, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, strany jmenují rozhodcem Dr. Bc. Josefa Kožíška, rozhodce, nar. 12.7.1966. Spor bude rozhodcem rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem. Poplatek za rozhodčí řízení činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7000,- Kč bez DPH. Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy byla žaloba doručena na adresu sídla rozhodčí společnosti IAL SE, organizační složka Praha, IČ: 29031117, které je místem konání rozhodčího řízení.
 3. Obě strany se prohlašují, že s těmito všeobecnými podmínkami byly seznámeny a bez výhrad s nimi souhlasí.

Přidejte se na náš seznam e-mailové rozesílky

Zadejte Vaší e-mailovou adresu a již Vám nikdy neuniknou speciální nabídky a akce od naší společnosti.